Workgroup 2, Part 2, Suggestions

NEDERLANDS

2. Suggesties voor de arbeidswetgeving

- Uitbreiding van definitie van arbeid naar meer autonome vormen van arbeid

Op langere termijn zouden meerdere ‘niet-ondergeschikte’ vormen van arbeid dezelfde bescherming moeten krijgen als werknemers. Hierdoor zouden alle CAO’s van de werknemers automatisch van toepassing worden op activiteiten in het kader van artikel 1bis van de sociale zekerheid. Dit zou veel problemen van onderbetaling kunnen uit de weg gaan. Deze aanpassingen aan de arbeidswetgeving mogen evenwel echter niet tot haar uitholling leiden.

- De toegang tot de werkloosheid: specifieke regels voor de berekening van inschakelingsperiode voor de kunstenaars en kunstwerkers

De toegang van kunstenaars tot de werkloosheid vraagt om herziening. Veel kunstenaars krijgen nu geen toegang tot de volledige sociale bescherming omdat zij niet aan het vereist aantal dagen komen, zelfs niet via de cachet regel (artikel 10 MB werkloosheid). Dit kan anders benaderd worden. Kunstenaars krijgen veelal beurzen die niet (of slechts voor een klein deel) als loon in rekening kunnen worden gebracht. Sommige kunstenaars betalen nu tientallen jaren sociale bijdragen zonder hiervoor bescherming van te genieten. Kan het principe van het recht op sociale bescherming na “verdienste” vanaf minimum twee voltijdse jaren werk worden herzien? Hoe kan een strategie gevonden worden die niet-discriminerend werkt t.o.v. andere beroepsgroepen en die kunstenaars door hun atypische en onregelmatige arbeid ook zelf niet discrimineert? Omdat kunstenaars nu moeilijkheden hebben om voldoende contracten te verzamelen voor de specifieke regels, kunnen jonge kunstenaars en kunst- werkers bijvoorbeeld toegang krijgen tot een langere inschakelingsperiode, van bijvoorbeeld 5 jaar?

- De toegang tot de werkloosheid: meetellen van andere vormen van professionele activiteiten

Kunnen andere, nu niet verloonde, maar wel professionele activiteiten meegeteld worden, zoals een verblijf in een artistieke residentie, periodes van artistiek onderzoek of een opleiding. We denken ook aan het hierboven aangehaald voorbeeld uit Nieuw-Zeeland – PACE (Pathways to Arts and Cultural Employment) – waarin een artistiek werk ontwikkelen als een professionele activiteit meetelt.

- Verlenging van de werkloosheid: de specifieke regels voor kunstenaars

In een aantal hierboven aangehaalde voorstellen komt naar voor dat de huidige begunstigden van de ‘specifieke regels voor kunstenaars’ door slechts 3 prestaties te moeten bewijzen ‘overbeschermd’ zijn en dat dit als ‘misbruik’ bestempeld kan worden. Het lijkt erop dat de verantwoordelijkheid voor precariteit bij de kunstenaar zelf gelegd wordt. 52 of 156 dagen per jaar moeten bewijzen is voor zoveel kunstenaars onbereikbaar dat SOTA deze voorstellen niet kan aanvaarden tot volgende voorwaarden definitief vervuld zijn:

 • fair pay wordt correct uitgevoerd en is bindend
 • beurzen waarin faire lonen duidelijk begroot zijn en gecontroleerd worden bij de afrekening zijn ingevoerd.
 • Indien aan deze voorwaarden niet kan worden beantwoord dan stelt SOTA volgende alternatieven voor:

  • niet verloonde, maar wel professionele activiteiten in de berekeningen van het te bewijzen aantal prestaties mogen meegenomen worden (Nieuw-Zeelands model)
  • het te bewijzen totaal aantal dagen in cachet (bepaald in overeenstemming met alle sectoren en disciplines) mag effectief gespreid worden over een langere referteperiode (minstens 3 jaar) om de risico's van het vak en de atypische manier van werken te kunnen opvangen (dus geen vast aantal dagen per jaar te bewijzen).
  • In een enquête uitgevoerd door de groep F(s) geven de meeste deelnemers aan dat ze de huidige 3 contracten willen behouden, de tweede grootste groep wil tot maximum 20 contracten per jaar gaan [^17]
  • een gelijkwaardig alternatief kan worden aangevoerd dat de meest kwetsbare kunstenaars beschermd. De doelstelling van de aanpassing van de ‘specifieke regels voor kunstenaars’ is volgens het regeerakkoord om de kwetsbare sociaal-economische positie van kunstenaars te verbeteren, en niet om precariteit met meer precariteit te bestrijden!

  - Vereenvoudigde administratie voor kunstenaars en kunstwerkers

  Vele kunstenaars worden slecht opgevolgd in administraties. Zou het mogelijk zijn van specifieke mensen hiervoor op te leiden in de administraties? Kunnen zij als referte functioneren wanneer kunstenaars zich aanbieden in loketten? Kunnen enkel gespecialiseerde mensen dossiers behandelen?

  - Aangepaste controles op zoekgedrag voor kunstenaars

  Vele kunstenaars moeten tijdens controles met handen en voeten uitleggen hoe arbeid in het kunstenveld anders functioneert. Dat kan tot absurde situaties leiden. De kunstenaar is afhankelijk van de kennis en goodwill van de consulent. Soms wordt begrip getoond, maar dikwijls worden standaard regels toegepast waaronder kunstenaars onmogelijk kunnen vallen. Met alle gevolgen van dien. Daarom stellen wij voor dat enkel speciaal hiervoor opgeleide mensen binnen de RVA, die kennis hebben hoe het kunstenveld functioneert gesprekken voeren met kunstenaars. Deze mensen kunnen ook rekening houden met de realiteit waarin kunstenaars werken, inclusief de vele verplaatsingen waarmee zij te maken hebben.


  FRANCAIS

  2. Suggestions pour la législation du travail

  - L’extension de la définition du travail à des formes d’emploi plus autonomes

  À plus long terme, plusieurs formes d’emploi « non subordonnées » devraient bénéficier de la même protection que les salariés. Par conséquent, toutes les conventions collectives des salariés s’appliqueraient automatiquement aux activités visées à l’article 1bis de la sécurité sociale. Cela pourrait éliminer de nombreux problèmes de sous-paiement. Toutefois, ces ajustements de la législation du travail ne devraient pas conduire à son érosion.

  - accès au chômage : règles spécifiques pour le calcul de la période d’intégration des artistes

  L’accès des artistes au chômage doit être revu. De nombreux artistes se voient aujourd’hui refuser l’accès à une protection sociale complète parce qu’ils ne remplissent pas le nombre de jours requis, même avec la règle du cachet (article 10 MB chômage). Il est possible d’aborder cette question autrement. Les artistes reçoivent souvent des subventions sans qu’elles puissent être considérées comme des salaires. Certains artistes paient des cotisations de sécurité sociale depuis des décennies sans jouir de protection. Serait-il possible de revoir le principe du droit à la protection sociale basé sur le « mérite » d’avoir travaillé au moins deux ans à temps plein ? Comment trouver une stratégie à la fois non discriminatoire envers d’autres groupes professionnels et non discriminatoire envers les artistes pour la nature atypique et irrégulière de leur travail ? Étant donné les difficultés des artistes à obtenir suffisamment de contrats pour se conformer aux règles spécifiques, les jeunes artistes et travailleurs de l’art pourraient-ils accéder à une période d’entrée plus longue, par exemple de 5 ans ?

  - Accès au chômage : l’inclusion d’autres formes d’activité professionnelle

  Peut-on inclure d’autres activités professionnelles mais non rémunérées, comme un séjour en résidence artistique, des périodes de recherche ou de formation artistique ? Nous pensons également à l’exemple de la Nouvelle-Zélande mentionné plus haut - PACE (Pathways to Arts and Cultural Employment) - dans lequel le développement du travail artistique compte comme une activité professionnelle.

  - Extension du chômage : règles spécifiques pour les artistes

  Un certain nombre des propositions mentionnées ci-dessus suggèrent que les bénéficiaires actuels des « règles spécifiques pour les artistes » sont « surprotégés » en n’ayant à prouver que 3 prestations par an et que cela peut être qualifié « d’abus ». Il semble que la responsabilité de la précarité incombe à l’artiste lui-même. Devoir prouver 52 jours/an ou 156 jours/3 ans s’avère inaccessible pour tellement d’artistes que SOTA ne peut accepter ces propositions tant que les conditions suivantes ne soient définitivement remplies : Si ces conditions ne peuvent être remplies, SOTA propose les alternatives suivantes : 1. Les activités non salariées mais professionnelles peuvent être inclues dans le calcul du nombre de jours à prouver (modèle néo-zélandais), 2. Le nombre total de jours à prouver en cachet (déterminé en fonction de tous les secteurs et toutes les disciplines) peut effectivement être réparti sur une période de référence plus longue (au moins 3 ans) afin de faire face aux risques et à la nature atypique de la profession (sans nombre fixe de jours à justifier par an). 3. Dans une enquête réalisée par le groupe F(s), la plupart des participants ont indiqué souhaiter conserver les 3 contrats actuels, le deuxième groupe le plus important souhaitant aller jusqu’à un maximum de 20 contrats par an. [^16] 4. Une alternative équivalente peut être proposée pour protéger les artistes les plus vulnérables. Selon l’accord de coalition, l’objectif de l’ajustement des « règles spécifiques pour les artistes » est d’améliorer la position socio-économique vulnérable des artistes, et non de combattre la précarité avec plus de précarité !

  - Une administration simplifiée pour les artistes et les travailleurs de l’art*

  De nombreux artistes témoignent d’un mauvais suivi au sein des administrations. Serait-il possible de former des personnes spécifiques pour assurer ce suivi? Pourraient-elles servir de référence lorsque les artistes se présentent aux guichets ? Serait-il possible de charger des personnes spécialisées dans le traitement des dossiers ?

  – Des contrôles adaptés à la recherche d’emploi des artistes

  Lors des contrôles, les artistes doivent s’évertuer à expliquer en quoi leur travail diffère d’un emploi classique. Cela peut conduire à des situations absurdes. L’artiste est tributaire des connaissances et de la bonne volonté du conseiller. Si il ou elle peut faire preuve de compréhension, la plupart du temps les règles standard sont appliquées sans qu’il ne soit possible pour les artistes de s’y conformer… avec toutes les conséquences que cela implique. C’est pourquoi nous proposons que seules des personnes spécialement formées au sein de l’ONEM et familiarisées avec le fonctionnement du secteur artistique mènent desentretiens avec les artistes. Ces personnes pourront tenir compte de la réalité de leur travail, y compris les nombreux déplacements qu’ils doivent effectuer.


  #ENGLISH

  NOTES of 27/02/21 (by Julie) - in the langage of the speaker, sorry....-

  We discussed a lot about invisible work. Let’s translate it to proposals. SOTA worked on a coefficient which could be used to recognized invisible labour, but also reproductive labour. As the invisible work of teachers who have to prepare their lessons.

   - What is the comparison point between teachers and artists ? Teachers have programs. For artistes, people have different pace of work. Also : sometimes you have a big exposition which need time, sometimes, not... It's not the good way. There are people who give a lot to social security, some who don't, and that's ok with it. 
   - The coefficient could be used to calculate how many days of work you do to reach a performance, and helps you get the status, or only for you to know how many time you work to prepare it.
   - Deux choses : il faut savoir ce qu'on met derrière travail invisible. Comment le travail invisible peut être pris en compte bien qu'il ne soit pas soumis à un contrat de travail ? Et.: est-ce que le travail invisible ne peut pas suffire à montrer au VDAB (Actiris, Forem), qu'on cherche bien du travail ? Deux questions différentes, avec des enjeux différents. 
   - Actiris : no more convocation if you have already the "status". For the Forem, there still is controles, but not as worse as in Flanders. But the "emploi convenable" (article n°31) is a bigger problem in Flanders. We can just ask to delete this article. 
   F(s) a imaginé une commission (une francophone, néerlandophone, etc.) composée d'artistes de différentes disciplines/ differents ages/genre/diversité tirée au sort parmi les bénéficiaires du statut. Les personnes qui n'auraient pas accès à l'octroi ou renouvellement de statut, pourrait leur faire parvenir une sorte de rapport annuel (ou trisanuel...) qui prouve qu'ilelle est actif.ve dans le métier ou qu'il.elle ne l'a pas été pour des critères humains (enceinte, etc.), et donc avoir qd même accès au statut.
   - Amplo : help a lot with artist statut. Combinating different activities thanks to emploo. But still called by VDAB now to know why am I not working ? But you have to work in a lot of different external jobs. 
   A solution could be that emploo, or other employers get in contact to VDBA, etc. and say due to privacy raisons, you cannot have all the data, but this person is searching for work, and to get more jobs, then leave him/her alone.
   - At some point, I convinced the consultant that every meeting I had with an artist, or every concert I went to (ticket for ocffee, for performance...) would be a proof that I was looking for work. 
   The days to prove the amount you are looking for work: signed notes of people you meet at cultural events.
  

  Every day you look for work is invisible work that could be proved by notes like that. Could the invisible labour also be proven like that? And even be payed using a forfait? (Linked to the PACE idea.) This in analogy with the personal taxes where you can get a forfait for the days that you work or do work visits abroad. In any case, proving real costs as artists in personal taxes doesn’t work for a lot of people. This way, we could go towards budget neutrality? (Changing the forfait of the personal taxes with a real forfait during the year for preparation days.) Or suppose everything is cachet calculated. So one day of work always counts for multiple days - without the loss of money of course (because normally RVA/ONEM subtracts the days worked with cachet within the artists statute. This could be good to prove the invisible labor. We could also use forfaits to prove our real coasts. (sorry didn’t understand everything....). Other idea : if you already have the status, everything could be calculate as a cachet.

   Maybe we can assign someone who goes around to all the control mechanisms (welfare organs, like VDAB/actiris/forem) to give a workshop (bijscholing / opleiding) in informing the employees there what the work of artists entails and how they “enable work”, so that this constant control and justification can be reduced (which would leave more time for artistic work instead of all this administrational burden). This someone could be someone in a paid position Cultuurloket / Kunstenpunt / … Or, alternatively, just CC your consultant in every work-related mail and annoy the crap out of them! :-)
  
   - Insister sur la notion de travail invisible. Pour les plasticiens, on a essayé de lier le temps de préparation à une rémunération. Par ex : un solo dans 200m2 = 1 an de préparation. Il faut établir des exemples, parce que les politiques ne savent pas visualiser ce que représente le travail des artistes. Par rapport à la commission artiste, il faut veiller à ce que ça soit lié à la quantité de travail, et non la valeur symbolique du travail (qui est une question de marché).
  
     - Make politics understant that 3hours opera is not 3hours at home, etc. Build the trust for politics not to ask us prove that we're not lazy bastards. We have to stop that. Let's put our energy in communicating about that invisible work. Let's take it the other way around. 
     - Et si on définissait déjà le travail ? Nos reflexions ici sont les mêmes que les féministes (autour du care etc.). tout ça a été pris en compte par les pouvoir publics, seulement qu'on a commencé à devoir payer ces personnes (garder des enfants, cuisine, etc.). L'économie s'est créé en excluant tout ce qui était de la sphère privée de la sphère économique. Tout ce qui se passe avant qu'on sorte de la maison, c'est aussi le marché ! Une définition du travail (auteur.rice oublié.e) "toutes les activités qui ne peuvent être déléguées à qq'un.e d'autre que si on le.a paye" (ex : lire un livre pour se distraire, on peut payer personne pour le faire). Pourquoi pas mettre en place des time sheet : lister les heures, les activités pour savoir tout ce qu'on travaille. Il faut être assez précis ! (quand on va voir un film, etc. ça peut compter aussi pourtant ça parait être gratuit). 30€/heure, c'est minimum qu'un indépendant facture pour une prestation de base. Si on faisait l'exercice de chiffrer la valeur pour tout ça, ça donnerait un autre regard sur ce travail !
  
     - Let's simplified the access to statut ! We have to talk to a lot of people to get some informations. A detail is very important : the last 3 months of contracts before you apply to the status will impact the amount of your chomage. Also in the end it's not the last three months, but the last quarter before you apply, meaning if you apply in May, they will base the calculation on Jan, Feb, March. It's not always explained. This is very infair, and we have to get rid of it. In general, if the amount of your status is based on how much you earned in the past the total amount of the reference period should be taken into account and not only the last three months (taken unvisible labour into account as well).
  
     - Simplification of access to the status:
  

  Exceptions for career starters: those are actually the ones who may even need the artist status the most to build their credentials and career prospects with a safety net to fall back on. This is easy to implement, just simplify the rules for the first two (?) years of a career, e.g. the first two years after graduating, or the first two years after arriving in Belgium?

  Most of the work is actually in some sort of grey zone between dependent and independent work, and both statuses have their advantages and disadvantages in terms of social security. In improving the artist status, maybe we can think of a way to bring the advantages of both statuses together and have a broad definition of work that takes into account all the (visible and invisible) labor and the lack of the single occupational identity that artists have (with that I mean the slash identity, e.g. choreographer / sound engineer / movement teacher / translator / DJ - something which is (becoming) actually a reality beyond the arts)

  The invisibility of the work is not so much the problem, because that happens in a lot of other contexts too. But the fair payment for all the work effort is absent (e.g. researchers in the academic contexts basically work the same way, but are on the payroll)

  What would probably help a lot, is to not focus on unemployment, but turn it around, focus on uncontracted work when shaping a new “artist status”. It’s a bit wrong to see the allowance as a benefit to bridge the ‘empty time’ between contracts, but it is a remuneration for invisible work that happens. In the vocabulary of the RVA/Onem, the “looking for work” is actually “enabling work” (writing subsidy applications, communicating, scheduling, networking, organisational/administrative activities etc) as well as simply working without official work contexts such as contracts (studio work, research activities).

  What is it really: flexicurity provision

  Another thing that would help: redefine (artistic) work, make it more inclusive: teaching art is an artistic work activity! But also technicians, dramaturgs, rehearsal directors, etc are performing essential work activities to enable art, so should be considered artistic work activities. If I hire an artist to do a workshop with our student in university, I have no way to pay them as artists (I can’t employ them, let alone according to the CAO, I can’t give a KVR, but I can offer an occasional fee that will not count as a contract, will not count for pension, etc) These redefinitions should be implemented in the legal context…

  Could we allow expenses into tax declarations (like independent workers can deduct expenses from their taxes), such as: public transportation (the train ticket to the workshop is too expensive and adds to the fee that is asked to take the workshop), child care (e.g. as a performer who works a lot in the evening, you pay more for a babysit than what you get for the performance), essential supplies you need to be able to do your job, etc etc.

      (what is the type of work activity we 're doing ? what is the work that is not paied, but took into account with social security ?)
  
      - Internationality problems : even if you want to work in Belgium, you have jobs all over Europe. Problems of tax, then. 
      - Some invisible work should be paied by the employers. It have to be rulled by CAO. Too often, on the french side, we don't have real informations coming from the autorities. Only by group with interests (ex : SMART, BSA...), then it's not the same.
      - Yes, it should become visible ! We should also inform in secondary schools. We should simplify all this for people not be lost anymore with all this. 
      - Newspaper said : A minimum pension fixed for everybody ? It would solve a big problem, because I know mine will be reaaaaaly small if it keeps going like this. Problem with .... something linked to being a mother not possible if you don't have a full time job !
  
      Lobby in favor of the artist status: Artists are the most generous subsidizers of the arts, because a lot of the art that is created is actually largely funded with private savings, so in fact, aside from covering essential costs of living, most of the money from the artist status may go to the creation of art (so it is reinvested in art anyway).
  

  Some suggestions by UPACT : https://drive.google.com/file/d/1nvZiplVNjcUKaAjPjzLnIH3wZPsvMjvd/view?usp=sharing

  Critères de travail non rémunéré (il faut y ajouter les critères humains) qui pourraient etre pris en compte par la commission idéale (liste qu’on a établie avec notre groupe de travail statut F(s) -copyleft of course)

  -Sur base d'un rapport d'activité qui explique les projets de création auxquels la personne a participé et pourquoi ceux-ci n'ont pas fait l'objet de rémunération
  -La liste de ces activités non ou pas suffisamment rémunérées (ci-dessous) sert de guide, et seront listées dans un formulaire, avec évaluation du temps de travail
  

  Entretien des “outils” L’outil de travail d’un·e travailleur·euse des arts et de la création doit être entretenu en permanence, qu’il s’agisse d’outils techniques, de compétences ou, dans le cas des artistes interprètes, de leur propre corps, ce qui occasionne souvent des frais: - entretien de sa condition physique/voix - pratique quotidienne de son instrument ou de sa technique: gammes, croquis, agrès… - entretien du matériel et des costumes - test de nouveaux matériaux, formats

  Formation continue Les pratiques artistiques supposent une formation continue: - participation à des formations en continu/workshop/stages/mooc - visionnage de films, séries, courts, spectacles, expos,… - participation à des conférences - lecture de revues spécialisées - maintien d’une bonne connaissance des nouveaux outils techniques et logiciels informatiques

  Recherche d’emploi et/ou de financements La recherche d’emploi passe obligatoirement par la mise en place et l’entretien de son réseau (Belgique et/ou international) et la participation à des processus de “sélection” nécessitant parfois des déplacements et des frais professionnels: - participation à des auditions ou des castings - participation à des marchés et rencontres professionnelles - démarchage des “employeur·euse·s”: théâtres, producteur·trice·s, éditeur·trice·s,… - inscription dans une ou plusieurs agences - présence sur les réseaux sociaux, inscription sur des sites professionnels (annuaires, répertoires, who’s who…) - réalisation et mise à jour d’un site internet - auto-promotion présentielle (participation à des rencontres…) ou distancielle (réalisation de capsules, de “teasers”,…) - participation à des concours et appels à projets - mise en place et entretien de son “book”, maquette, bande-démo, catalogue - Recherche de résidences, de lieux de travail, d’espaces de création - Rédaction et envoi de dossiers de demandes de subsides, demandes de bourses, mécénat, crowdfunding… - Rédaction de dossiers pour appels à candidature: concours, workshops…

  Préparation/élaboration/création des projets Dans tous les secteurs, une partie parfois importante du travail de création n’est pas (entièrement) rémunérée, qu’il s’agisse des périodes de recherche et de préparation, des périodes d’écriture, de répétition ou encore de réalisation. Quel que soit le répertoire concerné (arts plastiques, littérature/BD, spectacle vivant, audiovisuel…) la “vente” des oeuvres/leur mise en production ne couvrira (quasi) jamais le temps de travail de création réel. Il est donc fondamental que cette invisibilisation systémique ne soit pas un obstacle à l’acquisition ou au maintien des droits sociaux des travailleur.euses et notamment du statut d’artiste. Par ailleurs, nous ne pouvons que recommander que les créateur.ice.s prennent l’habitude de chiffrer en nombres d’heures leur temps de travail, de manière à ce que tous leurs partenaires (producteur.ice.s au sens large du terme, pouvoirs publics, institutions…) prennent la mesure de la valeur des oeuvres dans lesquelles iels s’engagent et de l’investissement qui a été nécessaire à leur conception. Il faut noter également que certaines tâches sont parfois assumées par les artistes parce le budget ne permet pas d’engager un·e professionnel·le spécifique (technique,…).

  Travail de recherches / conception - écriture/composition : textes/partitions/ chorégraphie/scénarios/illustrations etc pour les cours et les représentations/éditions/tournages… - création : dessin, peinture, sculpture.. - recherches: documentation, enquêtes préalables, exploration, inspirations diverses - repérages (lieux de tournage, lieux d’inspiration, lieux de représentation/d’exposition…) - apprentissage de textes, de musiques, de techniques - répétitions (théâtre, danse, musique, cirque…) - organisation et brainstorm en équipe sur le projet - plan lumière, maquettes, scéno - recherche de costume et accessoires - préparation d’exposition / vernissage - selections photos, retouches, tri, envoi (photographes)

  Travail de production - Gestion RH: établissements des contrats, déclaration des travailleur.euses, … - Etablissement de devis - Comptabilité générale (+vérification des paiements)

  Travail de création Métiers de la scène - travail artistique: interprètes, mise en scène, - travail technique: sons, lumières, images, photos, montage/démontage (décors, …) - travail administratif/logistique/diffusion: accueil spectateurices, presse, professionnels Métiers audiovisuels - tournage: travail artistique/technique/logistique - montage cinéma/audio-visuel: présence de la créateur.ice et du monteuse - post-production Métiers de l’écrit - fourniture des textes/images (charge de travail s’est reportée sur les auteur.ices qui fournissent des oeuvres quasi terminées - voir BD) et vérification des épreuves Métiers des arts plastiques -préparation de l’exposition - participation (parfois organisation) du vernissage - montage/démontage des expositions - présence sur place

  Promotion des oeuvres Dans tous les secteurs, les travailleur.euses artistiques participent fortement à toutes les activités de promotion qui sont indispensables à la visibilité des oeuvres et qui, en fonction des secteurs, peuvent se dérouler à l’étranger. Dans ces cas, il faut noter que les créateur.ices sont rarement invité.e.s à des activités qui concernent pourtant leurs propres oeuvres et sont essentielles à leur visibilité personnelle et l’entretien de leur réseau. - activités de promotion en présentiel: participation à des émissions radio/TV/Web, festivals, showcases, rencontres avec le public,… - activités de promotion en distanciel: réalisation et diffusion d’extraits, de teasers, de capsules diverses - community management (sa page Fb, Insta, Yt = comm’ sur des réseaux sociaux), constituer sn website

  Diffusion - constitution de CV, portfolio, books, création de maquettes, bande démo, - Prospection - Participation à des salons, expositions - avant-première - préparation des tournées

  Divers - Vie professionnelle Le fonctionnement du secteur des arts et de la culture repose également sur une vie professionnelle, associative et militante intense qui nécessite la participation des travailleur.euse.s à de nombreuses activités. Ces activités structurent l’ensemble du secteur, elles sont notamment organisées par les pouvoirs publics (participation à des jurys à des instances d’avis, expertises…). - prix reçus - management d’équipe - animation dans divers lieux sociaux (école, maison de repos, hopitaux psychiatriques, centres de jeunes, etc) - coach en entreprise ou donner des formations (en entreprises etc) - trajets - réunion de comités, fédérations, - participation à des jurys, des comités de sélection, des instances d’avis - écoute et accompagnements des équipes/metteur’ses e scène/ etc - mettre nos outils aux services d’autres asbl, des copains, etc (faire un visuel, un clip,) - oeils extérieurs, - débats/rencontres avec le public - oeils extérieurs/assistanat sur d’autres projets

  2. Suggestions for the labour legislation

  - Enlarging the definition of work to include more autonomous forms of work

  In the longer term, several ‘non-subordinate’ forms of labour should be given the same protection as employees. This would mean that all collective labour agreements would automatically apply to activities under Article 1bis of social security. This could eliminate many problems of underpayment. However, these adjustments to labour law should not lead to its erosion.

  - Access to unemployment: specific rules for calculating the activation period for artists and art workers

  Artists’ access to unemployment requires revision. Many artists are currently denied access to full social protection because they do not reach the required number of working days, even through the cachet rule (Article 10 MB unemployment). This can be approached differently. Artists often receive grants that cannot (or only partly) be used as wages. Some artists now pay social contributions for decades without being protected by them. Can the principle of entitlement to social protection after two year full-time employment (minimum) be revised ? How can a strategy be found that does not discriminate against other professional groups and does not itself discriminate against artists because of their atypical and irregular work? As artists now have difficulties gathering enough contracts to comply with the specific rules, could young artists and art workers be allowed a longer entrance period of e.g. 5 years?

  - Access to unemployment: inclusion of other forms of professional activity

  Can other activities be counted that are currently not remunerated but are professional, such as a stay in an artistic residence, periods of artistic research or training? We are also thinking of the example from New Zealand quoted above - PACE (Pathways to Arts and Cultural Employment) - in which developing artistic work counts as a professional activity.

  - Extending unemployment: the specific rules for artists

  A number of the proposals mentioned above suggest that the current beneficiaries of the ‘specific rules for artists’ are ‘overprotected’ by only having to prove three working contracts and that this can be labelled as ‘abuse’. It seems that the responsibility for precarity is placed with the artist himself. Having to prove 52 or 156 days a year is unattainable for so many artists that SOTA cannot accept these proposals until the following conditions are met:

  • fair pay is correctly implemented and is binding
  • grants in which fair pay is clearly budgeted and checked at the time of settlement are in place

  If these conditions cannot be met, SOTA suggests the following alternatives:

  • unpaid but professional activities may be included in the calculations of the number of working days that need to be proved (New Zealand model)
  • the total number of days in cachet to be proved (determined in accordance with all sectors and disciplines) may effectively be spread over a longer reference period (at least 3 years) in order to be able to cope with the risks of the profession and the atypical way of working (so no fixed number of working days per year to be proved).
  • a
  • In a survey carried out by the F(s) group, most of the participants indicate that they want to keep the current 3 contracts, the second largest group wants to go up to a maximum of 20 contracts per year [^17])
  • An equivalent alternative can be put forward that protects the most vulnerable artists. According to the coalition agreement, the objective of the adjustment of the 'specific rules for artists' is to improve the vulnerable socio-economic position of artists, not to fight precarity with more precarity!

  - Simplified administration for artists and art workers

  Many artists are poorly monitored in administrations. Would it be possible to train specific people for this in the administrations? Can they function as a reference when artists present themselves at the counters? Can only specialised people handle their dossiers?

  - Adapted Monotoring the job search behaviour for artists

  Many artists have to explain with their hands and feet during monotoring interviews how work in the arts functions differently. This can lead to absurd situations. The artist is dependent on the knowledge and goodwill of the consultant. Sometimes empathy is shown, but often standard rules come in that cannot possibly be applied to artists. With all the consequences this entails. That is why we propose that only specifically trained people within the RVA, who have knowledge of how the arts field works, conduct interviews with artists. These people can also take into account the reality in which artists work, including the many moves they have to make.