Workgroup 1, part 1, Problems

NEDERLANDS

1. Problemen voor de sociale zekerheid werknemers (arbeiders en bedienden)

– toegang tot de werkloosheid – social bescherming Servaas (UPACT) contrabassist muzikanten toelaatbaarheid bewijzen is grootste struikelblok. 2trapsraket: toegang + 1 jaar later neutraliteit bewijzen. sam vanoverschelde: Zijn er nog mensen aan het statuut geraakt sinds de hervorming? Servaas: Ja. Nu 5000-8000 mensen taakloon - cachet toegang vergemakkelijken - ook voor technici ook technici Lieve Franssen: We moeten misschien denken aan een totaal andere aanpak voor “kunstenaarsstatuut”. inschakelingstraject? meer details? in of uit de werkloosheid kan allebei… systeem onder de sociale zekerheid niet eruit beter - beginnen op oudere leeftijd? valllen uit de boot commissie kunstneaars? beplaad wie binnenkomt

periode om werkdagen te bewijzen exit

behoud van het statuut

Servaas: ander systeem om werkdagen te bewijzen: heel veel onzichtbaar werk! anderzijds: zonder sociale bijdragen te leveren toch meedelen in het systeem?

Ellen: Riskeren omwenteling van ons concept van toegang tot sociale zekerheid

Ronny: Bijvoorbeeld artistieke residentie, wordt misschien niet betaald, maar zou dan wel moeten meetellen als artistieke prestatie.

Ellen: Methodologie van het Basisinkomen? niet op de politieke aganda (MR is niet UBI)

Sam: Kwestie leeftijd zou er niet toe moeten doen: we zijn allemaal misschien nog aan het beginnen. Ipv leeftijd en gepresteerde dagen loonkorf: breed pallet van “prestaties” als toeganggevend? Ook bijv diploma, publicaties.

Ronny: Kunstenaarsstatuut dient om gaten in remuneratie op te vangen, maar door instellingen vaak aangegrepen om niet te hoeven remunereren. In principe hebben wij geen uitkering nodig, als we gewoon betaald zouden worden voor ons werk.

intermitterend betaald, niet intermitterend werk

Antonio Cornelis: specialistatie uitbetalingsinstanties (bijv hulpkas). Kunstenaars levert dossier, instantie stuurt door naar RVA. Dus automatisch in sfeer van werkloosheid. Heeft negatieve connotaties, en worden aldus behandeld door betreffende instantie. Zou een kunstenaarsinstelling kunnen zijn ipv werkloosheidsinstelling. Parameters nodig voor onzichtbare arbeid.

nikol - andere delen van soc zekerheid uit werkloosheid - dus ook uit al de rest (vb pensien, ziekte) via werk bijdragen dat houd iemand in het systeem dus hoe dit oplossen

Els: radicaler: 1 soc statuut baisisverzekering voor idereen die voorziet in een inkomensvervangede bijdrage

- Artikel 1 bis is niet ingedekt door een CAO

Momenteel gelden CAO’s niet voor kunstenaars die werken onder artikel 1bis. En het ‘visum voor kunstenaars’ afgeleverd door de commissie kunstenaars is een slecht middel om te bepalen wie al dan niet een beroep kan doen op artikel 1 bis of niet. Dit visum lost trouwens ook de problemen van slechte betaling niet op. De samenstelling van de commissie kunstenaars is ook nog een heikel punt. Kunstenaars, technici en peers met expertise moeten het grootste aandeel in de commissie hebben om de beoordeling wie een kunstenaar is en wat kunst is zo open mogelijk te houden in een steeds veranderend kunstlandschap.

Servaas: Art 1bis is er ooit gekomen om kunstenaars werknemersbijdrage te kunnen laten betalen. Ook daar wordt men niet betaald voor voorbereidend werk. Officieel conform CAO, maar toch slechts betaald voor een fractie van de repetities, laat staan zelfstandige studie.

probleem bestaat ook als men wel onder CAO werkt: men betaalt vaak een aantal dagen niet; men werkt dan wel officieel onder CAO tarief maar in realiteit wordt je dus eigenlijk een stuk niet betaald.

fair practices: gelijk welk contrat men gebruikt!

Floris: hoe geld verdienn - indien niet lukt hoe sociaal beschermd worden keuze contract w opgelehd door ec sterkere partij bestaat er ee echte keuzemogelijkheid

Antonio: formele band met werkgever / remuneratievorm vaak geen vrije keuze

servaas loonverwerking kost ook - sbk-interim, sociaal secretariaat of eigen personeelskost van de organisatie, er is altijd een kost verbonden aan loonverwerking, gelijk welk systeem

Ellen: Beschikbare budgetten worden op verschillende wijzen uitbetaald, afhankelijk van status/facturatievorm komen er verschillende hoeveelheden bij betaalde persoon. Richtlijnen voor juiste/faire betalingsvormen nodig

- Verwarring rond KVRs

De KVR wordt momenteel gebruikt als een vorm van verloning van kunstenaars en kunstwerkers. Kunstenaars die een KVR gebruiken bouwen geen sociale rechten op. Er is veel misbruik en dit creëert een situatie van onderbetaling en oneerlijke concurrentie voor veel kunstenaars en kunstwerkers.

Antonio: KVR ontstaan om contract te kunnen maken onder CAO wanneer er maar een heel klein budget/beschikbaar is. Dus zou vervangen moeten worden met dat in het achtergrond.

- Artikel 1 bis is niet erkend voor het werkvisa voor buitenlanders

Een werkvisum wordt nu verleend ofwel op basis van een vast arbeidscontract ofwel van het zelfstandige statuut. Werknemers die via artikel 1 bis of interim SBK werken komen momenteel niet in aanmerking voor een werkvisum. Het gaat normaal gezien over de duurtijd van het contract; Strik genomen zou men dus een contract interim of 1 bis van een lange duur kunnen aflsuiten dat dan wel gebruikt kan worden, niet?


FRANCAIS

1. Problèmes pour les travailleurs de la sécurité sociale (ouvriers et employés)

- l’article 1bis n’est pas couvert par une CCT

Actuellement, les conventions collectives ne s’appliquent pas aux artistes travaillant sous l’article 1bis. De plus, le « visa pour les artistes » délivré par la Commission des Artistes est un mauvais moyen de déterminer qui peut y faire appel ou non. Ce visa ne résout pas non plus les problèmes de mauvais paiement. La composition de la Commission des Artistes est également une question délicate. Les artistes, les techniciens et d’autres confrères compétents devraient détenir la plus grande part de décision au sein de la commission, afin que l’évaluation de la nature du travail artistique reste la plus ouverte possible dans un paysage artistique en constante évolution.

- la confusion sur le RPI

Le RPI s’utilise actuellement comme une forme de rémunération pour les artistes et les travailleurs de l’art. Les artistes n’acquièrent pas de droits sociaux avec le RPI. Le nombre d’abus crée une situation de sous-paiement et de concurrence déloyale pour de nombreux artistes et travailleurs de l’art.

– le visa de travail de reconnaît pas l’article 1bis

Le visa de travail est actuellement accordé sur base d’un contrat de travail permanent ou d’un statut d’indépendant. Les employés qui travaillent sous l’article 1bis ou avec un BSA intérimaire ne peuvent pas bénéficier d’un visa de travail.


ENGLISH

1. Problems for social security of employees

- Article 1 bis is not covered by a collective labour agreement

Currently, collective labour agreements do not apply to artists working under Article 1bis. The ‘visa for artists’ issued by the artists’ commission remains a poor way of determining who can or cannot invoke Article 1a. Nor does this visa solve the problems of poor payment. The composition of the artists’ commission is also a tricky issue. Artists, technicians and peers with expertise must represent a majority in the commission in order to keep the assessment of who is an artist and what is art as open as possible in an ever-changing art landscape.

-Confusion around KVRs

The KVR (an official system of payment for small expenses) is currently used as a form of remuneration for artists and art workers. Artists who use a KVR do not build up any social rights. There is a lot of abuse and this creates a situation of underpayment and unfair competition for many artists and art workers.

- Article 1bis is not recognised for work visas for foreigners

A work visa is now granted either on the basis of a permanent employment contract or on the basis of self-employed status. Employees working under article 1a or interim SBK are currently not eligible for a work visa.